Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van den Bovenkamp Advies & Coaching

1.  Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Van den Bovenkamp Advies & Coaching, alsmede voor overige dienstverlening, tussen Van den Bovenkamp Advies & Coaching hierna te noemen: ‘opdrachtnemer’, en haar opdrachtgevers.

2. Grondslag offertes en opdrachten

Offertes zullen door de opdrachtnemer schriftelijk of per email worden verstrekt. De offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering heeft verstrekt. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk het tegendeel is vermeld. De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW en excl. andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. In de offerte wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. Opdrachtnemer zal de door te haar te verrichten dienstverlening naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting heeft een karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. Uitvoering van de opdracht

De opdracht zal worden uitgevoerd door de opdrachtnemer zelf. Behoudens zo uit de opdracht voortvloeit dat de opdrachtnemer deze onder haar verantwoordelijkheid met of door anderen mag laten uitvoeren.

4. Honorarium

De opdracht wordt uitgevoerd volgens de vooraf in de offerte aangegeven begroting van het honorarium. Eventuele noodzakelijke overschrijding van deze begroting wordt door de opdrachtnemer tijdig gemeld bij de opdrachtgever en met de opdrachtgever besproken. Over de wijze van betaling worden per opdracht met de opdrachtgever nadere afspraken gemaakt. Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. De opdracht en de wijze van betaling worden door de opdrachtnemer bij de aanvang van het project aan opdrachtgever schriftelijk of per email bevestigd.

5. Onkosten

De opdrachtgever moet aan de opdrachtnemer de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht vergoeden, voor zover die niet in het honorarium zijn inbegrepen.

6. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten welke niet in het honorarium zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. Na die vervaldag is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom en de wettelijke rente voor zijn rekening. Deze kosten zijn verschuldigd onverminderd de veroordeling van de wederpartij in de kosten ener gerechtelijke procedure.

7. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en de omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van opdrachtgever zal de opdrachtnemer noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een zodanige aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Opdrachtnemer kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

9. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat zij voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

10. Risicoacceptatie

De opdrachtgever neemt deel aan de coaching of training voor eigen rekening en risico.

11. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan met opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12. Annulering

Bij annulering binnen vijf dagen voor de uitvoering van de dienstverlening is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

Bij annulering binnen 24 uur voor de uitvoering van de dienstverlening of terugtrekking tijdens is geen restitutie mogelijk.

Van den Bovenkamp Advies & Coaching │Prins Bernhardstraat 15│ 1901 DS  Castricum │KvK 37159471 | www.vandenbovenkampadvies.nl │ info@vandenbovenkampadvies.nl │+31 (0)6-51993181